1 Anh/chị đã có kinh nghiệm và kiến thức về thị trường tài chính, chứng khoán chưa?

2 Mục tiêu chính của khoản đầu tư cổ phiếu dự kiến?

3 Thu nhập hàng tháng của anh/chị

4 Nguồn thu nhập hiện tại và tương lai của anh/chị

5 Tình hình tài chính hiện tại của anh/chị:

6 Ước tính tổng giá trị tài sản ròng (tổng tiền mặt, các khoản đầu tư, bất động sản trừ đi tổng các khoản nợ) anh/chị đang nắm giữ

7 Khoản đầu tư vào cổ phiểu kỳ vọng chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng tài sản của anh/chị

8 Độ tuổi của anh/chị

9 Khi đưa ra quyết định đầu tư, anh/chị sẽ:

10 Anh/chị có thể chấp nhận khoản lỗ tối đa bao nhiêu trong kỳ hạn 1 năm:

11 Khi phải đưa ra quyết định về khoản đầu tư hiện thời, anh/chị sẽ quan tâm đến tiêu chí nào trước tiên:

12 Anh/chị sẽ chọn khoản mục đầu tư nào trong 4 khoản mục dưới đây:

13 Từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022, VN Index giảm 20%. Nếu khoản đầu tư anh/chị đang nắm giữ giảm trên 20% trong vòng 2 tháng anh/chị sẽ:

14 Lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao. Các biểu đồ dưới thể hiện mức lãi/lỗ hàng năm của bốn danh mục đầu tư giả định. Dựa trên khẩu vị đầu tư của mình, anh/chị sẽ lựa chọn nắm giữ danh mục nào sau đây?

Bạn thuộc nhóm nhà đầu tư
Rất cẩn trọng
Tăng trưởng mạnh
Đặc điểm
Ưa thích khoản đầu tư an toàn, ít rủi ro và chấp nhận lợi nhuận thấp để bảo toàn vốn.
Gợi ý phân bố danh mục đầu tư
Chiến lược tích sản
Đặc điểm
Có thể chấp nhận biến động nhỏ hoặc những khoản lỗ tạm thời không quá lớn để có thể đạt được lợi nhuận cao hơn trong tương lai.
Gợi ý phân bố danh mục đầu tư
Chiến lược tích sản
Chiến lược mua theo đà tăng
Chiến lược mua bắt đáy
Đặc điểm
Mong muốn có lợi nhuận tốt hơn nhưng chỉ muốn duy trì rủi ro ở mức độ vừa phải.
Gợi ý phân bố danh mục đầu tư
Chiến lược tích sản
Chiến lược mua theo đà tăng
Chiến lược mua bắt đáy
Đặc điểm
Có thể chấp nhận biến động hoặc những khoản lỗ tạm thời lớn để có thể đạt được lợi nhuận cao.
Gợi ý phân bố danh mục đầu tư
Chiến lược tích sản
Chiến lược mua theo đà tăng
Chiến lược mua bắt đáy
Đặc điểm
Có khả năng chịu đựng rủi ro rất lớn và có hiểu biết rất tốt về danh mục đầu tư đang nắm giữ.
Gợi ý phân bố danh mục đầu tư
Chiến lược tích sản
Chiến lược mua theo đà tăng
Chiến lược mua bắt đáy